Etický kodex

Etický kodex zaměstnance textilomanie s.r.o.

 

I. Tento Etický kodex je vydáván společností Textilomanie jako vnitřní směrnice č. 1/2017, a to jako samostatná součást pracovního řádu společnosti Textilomanie dle § 306 zákoníku práce, a je závazný pro všechny zaměstnance společnosti Textilomanie.

 

II. Tento Etický kodex upravuje zejména zásady chování a jednání zaměstnanců vůči zákazníkům, spolupracovníkům, dodavatelům, třetím stranám i mezi kolegy navzájem, a to v návaznosti na příslušné právní, mravní a etické normy chování ve společnosti a při obchodní praxi. 

 

III. Porušení povinností a zásad stanovených tímto Etickým kodexem bude chápáno jako porušení pracovních povinností zaměstnance se všemi důsledky plynoucími z příslušného pracovněprávního vztahu. To může vést až k ukončení pracovního poměru. 

 

IV. Třetí osoby mají právo upozornit společnost Textilomanie na porušení povinností či zásad dle tohoto Etického kodexu a mají právo obdržet odpověď společnosti Textilomanie na jakoukoliv stížnost včetně případně přijatých opatření. Společnost Textilomanie však není oprávněna sdělovat žádné informace, jež by mohly zasáhnout do práv zaměstnance či třetích osob, zejména na ochranu jejich cti, osobnosti, soukromí, dobrého jména, obchodního tajemství, důvěrných informací apod. 

 

V. Porušení povinností či zásad dle tohoto Etického kodexu zakládá pouze odpovědnostní vztah konkrétního zaměstnance vůči společnosti Textilomanie a nezakládá samo o sobě žádnou odpovědnost společnosti Textilomanie nebo konkrétního zaměstnance vůči třetím osobám či orgánům. 

 

VI. Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 1.1.2017 a platí po dobu 10 let. 

 

VII. Tento Etický kodex bude uveřejněn všemi vhodnými prostředky tak, aby: 

      (i) s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci společnosti Textilomanie; 

      (ii) se s ním mohli seznámit obchodní partneři a zákazníci společnosti Textilomanie a třetí osoby. 

 

VIII. Tento Etický kodex zní:

 

1) Základní zásady, z nichž vychází Etický kodex společnosti Textilomanie: 

 

Zaměstnanec se zavazuje řídit se zejména příslušným právním řádem, vnitřními předpisy společnosti Tetilomanie, všeobecnými pravidly slušného chování a tímto Etickým kodexem. 

 

Základními hodnotami společnosti a jejich zaměstnanců jsou: 

- profesionalita 

- nestrannost

- prozákaznický přístup 

- spolehlivost 

- rychlost a efektivita

- loajalita 

- vzájemný respekt a podpora. 

 

Zaměstnanec v kontaktu se zákazníky i třetími osobami vystupuje za společnost, hájí její zájmy a dobré jméno. Dále zachovává mlčenlivost o všech citlivých informacích a interních záležitostech společnosti.

 

Zaměstnanec dbá pokynů zástupců společnosti a bezodkladně je informuje o všech nestandardních situacích na straně zákazníka, dodavatele nebo třetí strany.

 

2) Ochrana majetku společnosti Textilomanie

 

Každý zaměstnanec je odpovědný za ochranu majetku společnosti Textilomanie. Majetek společnosti představuje hmotná aktiva jako je vybavení a zařízení, zboží, dále finanční prostředky, duševní vlastnictví, obchodní tajemství a důvěrné informace. Aby byl majetek společnosti chráněn, musí být náležitě střežen. Každý na své pozici se podílí odpovídajícím způsobem na zabezpečení a ochraně majetku. Nikdo vně společnosti Textilomanie nesmí mít například přístup k firemním počítačům nebo dokumentům. Zaměstnanci jsou také povinni zajistit, aby všechny firemní dokumenty byly pořizovány a uchovávány v souladu s platnými obecnými i firemními předpisy.

 

3) Používání prostředků 

 

Prostředky společnosti Textilomanie, jako například hotovost, pracovní síla, software, auta a zařízení mohou být použity pouze k obvyklé obchodní činnosti společnosti Textilomanie.

 

4) Styk s veřejností a médii 

 

Oficiální veřejná prohlášení společnosti Textilomanie se poskytují výhradně prostřednictvím zástupců pro styk s veřejností. Bez předchozího schválení by jednotliví zaměstnanci neměli odpovídat jménem nebo v zastoupení společnosti Textilomanie na jakémkoliv veřejném fóru a v médiích včetně internetu.

 

 5) Ochrana osobních údajů

 

Společnost Textilomanie dodržuje platné zákony o ochraně osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme pouze k zákonným účelům v nezbytném rozsahu. Klademe proto zvláštní důraz na organizační a technickou ochranu osobních dat proti neoprávněnému přístupu.

 

 6) Zákaz používání vnitřních informací

 

Zaměstnanci mohou někdy přijít do styku s informacemi, které se týkají společnosti Textilomanie nebo její obchodní činnosti a které nejsou dostupné obecné veřejnosti (např. informace o dodavatelích, obchodní strategie). Tyto tzv. „vnitřní informace“ nesmí být nikdy použity neoprávněným způsobem. Zaměstnanci jsou povinni stejně tak dodržovat platné zákony o hospodářské soutěži a nesmí uzavírat jakékoliv formální nebo neformální dohody s konkurencí.

 

 7) Střet zájmů

 

Každý zaměstnanec se musí vyhýbat jakémukoliv střetu vlastních soukromých zájmů či zájmů osob jemu blízkých se zájmy společnosti Textilomanie, které mohou vzniknout při jednání s obchodními partnery, zaměstnanci nebo třetí stranou. Je-li zaměstnanec v pozici, že může ovlivnit obchodní situaci dodavatele nebo zákazníka, musí sdělit svému nadřízenému všechny finanční, vlastnické nebo jiné ovlivňující zájmy (např. člen rodiny nebo blízký přítel), které se v dané souvislosti zaměstnance týkají. Bez písemného souhlasu jednatele, neuzavře žádný nadřízený pracovník, pracovní, ani mimopracovní poměr se zaměstnancem, jehož výdělečná činnost je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.

 

 8) Dary a odměny - protikorupční opatření

 

Za všech okolností musí být zajištěno, aby obchodní styk (i styk se zákazníky) probíhal zcela nezávisle a nebyl ovlivněn jinými zájmy, než je obchodní zájem společnosti Textilomanie. Zaměstnanec nesmí za účelem jakékoliv neoprávněné výhody pro sebe či třetí osobu a na úkor společnosti Textilomanie poskytovat ani přijímat dary, provize, půjčky, dovolené, účast na sportovní nebo společenské akci či jakýkoliv jiný projev přízně, jejichž reálná hodnota by přesahovala 2.000 Kč. Zaměstnanec nesmí za výše uvedeným účelem nikdy přijímat ani nabízet dar ve formě hotovosti. Zaměstnanec, jemuž je nabídnut dar, který se vymyká uvedeným limitům, musí takovou skutečnost oznámit svému nadřízenému. Jakékoliv výjimky z těchto limitů a zásad musí nadřízený schválit předem.

 

 9) Zákaz diskriminace

 

Důstojnost, vstřícnost a vzájemný respekt jsou základem našeho vzájemného jednání a jednání se třetími stranami a zejména zákazníky. Zcela odmítáme všechny formy diskriminace mezi zaměstnanci a diskriminaci zákazníků či třetích stran, z důvodu rozdílnosti rasy, pohlaví, věku, národnosti, etnického původu, politického smýšlení, sexuální orientace, náboženského vyznání, sociálního zázemí nebo nezpůsobilosti. Od zaměstnanců se očekává vzájemný respekt a spolupráce.

 

 10) Zdraví a bezpečnost

 

Každý zaměstnanec je povinen dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a okamžitě upozornit na jakékoliv nedostatky, které zjistil.

 

 11) Kontakt pro otázky Etického kodexu

 

Pro otázky týkající se Etického kodexu nebo pro oznámení o jeho porušení je přímý nadřízený zaměstnance. Další možností je kontaktovat pověřeného zástupce vedení společnosti Textilomanie. Otázky a stížnosti mohou být s ohledem na jejich povahu považovány za přísně důvěrné.

×

Splátková kalkulačka ESSOX