Všeobecné Obchodní podmínky

Textilomanie s.r.o., IČO:04788494, Spisová značka:C 91898 vedená u Krajského soudu v Brně, Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

(dále jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“)

 1. VYMEZENÍ POJMŮ

eshop“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí internetový obchod Prodávajícího provozovaný prostřednictvím Webových stránek.

Kupující“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách představuje společné označení pro Spotřebitele a Podnikatele.

Občanský zákoník” se v těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatel“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách v souladu s ust. § 420 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu ust. § 420 odst. 1 Občanského zákoníku. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele (dále v textu označován taky jako „Kupující – Podnikatel“)

Prodávající“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost Textilomanie s.r.o., IČO:04788494, Spisová značka:C 91898 vedená u Krajského soudu v Brně, Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, která je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku, nebo podle okolností jiná právnická osoba, s níž je Prodávající majetkově propojen.

Smluvní strana” se v těchto VOP rozumí Prodávající na straně jedné a Kupující na straně druhé.

Spotřebitel“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím smlouvu nebo s Prodávajícím jinak jedná a zároveň je zákazníkem Internetového obchodu Prodávajícího. V pochybnostech při výkladu pojmu „Spotřebitel” se přiměřeně použije výklad tohoto pojmu podle ustanovení § 419 Občanského zákoníku (dále v textu označován taky jako „Kupující – Spotřebitel“)

Správce“ se v čl. XI. těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Prodávající.

Webová stránka“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí internetové stránky https://www.vyprodejpovleceni.cz

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky zejména upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji a koupi zboží od Prodávajícího Kupujícímu a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku též jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).

 2. Bude-li Kupující užívat i dalších služeb poskytovaných Prodávajícím, na které se vztahují zvláštní smluvní podmínky Prodávajícího, mají pro takové služby příslušné zvláštní smluvní podmínky přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 3. Akceptace těchto Všeobecných obchodních podmínek Kupujícím je podmínkou pro uzavírání smluv s Prodávajícím zejména prostřednictvím prostředků elektronické komunikace na dálku a/nebo eshopu a pro založení uživatelského účtu Kupujícího v rámci Webových stránek Prodávajícího. Zřízením uživatelského účtu v rámci eshopu, odesláním objednávkového formuláře Prodávajícímu a/nebo jiným obdobným způsobem učiní nabídku na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím vyjadřuje Kupující svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat a zároveň uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu čl. XI těchto Všeobecných obchodních podmínek. Bez vyjádření souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nemůže Kupující uzavírat smlouvy s Prodávajícím, ani si zřídit uživatelský účet v rámci Webových stránek.

 4. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku III, Reklamační řád, Zásady ochrany osobních údajů a podmínky volby „Způsoby doručení a platby“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 1. KUPNÍ SMLOUVA

 1. Kupující podáním objednávky zboží prostřednictvím elektronické komunikace a/nebo na Webových stránkách Prodávajícího stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že měl možnost se s nimi seznámit v dostatečném předstihu před podáním objednávky. 

 2. Uživatelský účet.Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a nákup zboží za případně zvýhodněné ceny třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto všeobecných obchodních podmínek).

 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 8. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, lze provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní eshopu.

 9. Veškeré nabídky a prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní eshopu jsou informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká okamžikem doručení e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky Kupujícího (akceptací), který byl Prodávajícím zaslán elektronickou poštou Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. Prodávající a Kupující tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku na jejich smluvní vztah.

 10. Kupující činí v rámci eshopu jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy nejprve tak, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, přičemž Kupující má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. S ohledem na to jsou údaje uvedené v objednávce Prodávajícím považovány za správné.

 11. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí formou e-mailu zaslaného elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v jeho objednávce. Smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího. Toto potvrzení, ani jeho případné neodeslání, však nemá vliv na vznik smlouvy.

 12. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran v souladu s těmito VOP nebo na základě zákonných důvodů.

 13. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout nabídku Kupujícího ve formě podané objednávky zboží Prodávajícího nebo její část, a tuto jednostranně odmítnout, a to zejména v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí či nedodává, není dostupné, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele příslušného zboží nebo se výrazným způsobem změnila cena Kupujícím objednaného zboží a/nebo došlo k omylu, či chybě při nabídce, identifikaci a popisu zboží a/nebo k chybě či omylu při zveřejnění ceny na Webových stránkách Prodávajícího, a to z jakéhokoliv důvodu. O této skutečnosti Prodávající vyrozumí Kupujícího informativním telefonicky, nebo e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. V případě, že Kupující ještě před vznikem smlouvy zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka v případě nepřijetí jeho objednávky ze strany Prodávajícího vrácena na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

 14. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Dále si Prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy: a) slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen; b) slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno; c) Prodávající zjistí, že slevový poukaz již byl použit. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je Prodávající oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

 15. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před zasláním potvrzovacího e-mailu Kupujícímu požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky (například písemně formou e-mailu či telefonicky).

 16. Kupující tímto souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 17. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k objednanému zboží ve smyslu ust. § 2132 Občanského zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího, který je spotřebitel, okamžikem převzetí zboží od dopravce, případně přímo od Prodávajícího či jiné osoby. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího, který je podnikatel, okamžikem předání zboží Prodávajícím či jinou osobou Kupujícímu, resp. prvnímu dopravci. Stejný účinek přechodu nebezpečí škody na zboží, je-li Kupujícím podnikatel, má i ta situace, kdy Kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním Prodávající, dopravce, či jiná osoba umožnila nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 18. Je-li společně se zbožím Kupujícímu Prodávajícím zdarma poskytnut akční zvýhodnění např. bonus či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy na zboží, v souvislosti s níž byl Kupujícímu poskytnut dar či bezplatný bonus, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím z kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i dar či jiný zdarma poskytnutý bonus.

 19. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. CENA ZA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

 1. Ceny zboží uvedené na Webových stránkách jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího podání Kupujícím. Ceny v přehledech a nabídkách na Webových stránkách jsou uvedeny jak bez DPH tak i s DPH, přičemž ceny jsou uváděny také včetně všech ostatních daní a poplatků s výjimkou dopravného a případného poplatku za vybraný způsob platby. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní eshopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího prodat zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

 2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

 3. Zboží, které bude odesíláno poštou nebo přepravní službou bude zpoplatněno dle platného ceníku uvedeného na Webových stránkách v sekci způsoby doručení a platby, https://www.vyprodejpovleceni.cz/jak-nakupovat/.

 4. Při těžkých a objemných zásilek se cena stanoví podle platného ceníku přepravce a bude odsouhlasena Kupujícím.

 5. Cenu zboží dle kupní smlouvy a dopravné může Kupující Prodávajícímu uhradit dle své volby uvedené ve své objednávce následujícím způsobem:

 

 1. Platba předem převodem na bankovní účet Prodávajícího 2200968963/2010 . V případě platby bankovním převodem předem bude Prodávajícím vystavena Kupujícímu zálohová faktura, na jejímž základě uhradí kupující stanovenou cenu v plné výši. Pokud bude zboží odesíláno poštou nebo přepravní službou, nebude účtované dobírečné, a/nebo
 2. V hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v jeho objednávce, a/nebo
 3. Platba „Twisto Pay“ poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“. V případě, že Kupující využije službu „Twisto Pay“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto Pay v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“, a/nebo
 4. Případně prostřednictvím dalších platebních metod/možností uvedených v době uzavření smlouvy na Webové stránce – eshopu Prodávajícího.
 1. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí objednaného zboží.

 2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně s dodávaným zbožím.

 3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 4. Splňuje-li platba ze strany Kupujícího Prodávajícímu podmínky pro to, aby byla předmětem evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, poté platí následující: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 5. Ocitne-li se některá ze smluvních stran v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle Smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Je-li Kupujícím podnikatel, sjednává se tímto pro případ nesplnění jeho peněžité povinnosti smluvní pokuta ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

 6. Nepřevezme-li Kupující objednané zboží do 10 (deseti) dní ode dne, kdy mu to bylo Prodávajícím, dopravcem či jinou osobu umožněno, případně odmítne-li bezdůvodně převzetí zboží, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny zboží.

 7. Prodávající je při prodlení s úhradou kupní ceny déle než 10 dní ze strany Kupujícího, a především při porušení dalších povinností Kupujícího vyplvajících ze Smlouvy, těchto VOP a/nebo zákona oprávněn od Smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit.

 8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu případné vzniklé škody.

 9. Kupující dále bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

 10. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

 11. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou chybou či omylem v důsledku chyby Prodávajícího a/nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s čl. IX těchto VOP, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující a) cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu); b) u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer; c) sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem apod. Prodávající upozorňuje, že informační systém Prodávajícího může uvádět i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.

 1. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Dodávky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Maximální doba pro dodání zboží je 14 (čtrnáct) dní ode dne uzavření smlouvy, případně od zaplacení kupní ceny, má-li být hrazena před dodáním zboží. Budou-li okolnosti nasvědčovat tomu, že tato lhůta nebude dodržena, kontaktuje Prodávající e-mailem či telefonicky Kupujícího před jejím uplynutím.

 2. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající jedním ze způsobů na základě volby Prodávajícího.

 3. Zásilka s objednaným zbožím obsahuje originál daňového dokladu, návod na používání zboží a záruční list (pokud je vydáván).

 4. Objednané zboží lze dle volby Kupujícího učiněné v jeho objednávce doručit prostřednictvím kurýrní služby.

 5. Prodávající a Kupující si mohou sjednat též jiný způsob dopravy než uvedený v těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž v takovém případě nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jeho objednávce, je Kupující povinen uhradit nutné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. nutné náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 7. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

 8. Pokud by z jakýchkoli důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika zásilkách/etapách, dohodli se Kupující a Prodávající, že jednotlivé zásilky budou považovány za dílčí kupní smlouvy, přičemž k jejich uzavření bude docházet způsobem dle čl. 2 těchto VOP, ve vztahu ke každé zásilce, tj. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí (akceptaci) každé dílčí části objednávky, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce. Kupující bere na vědomí, že uzavření jedné dílčí kupní smlouvy (ve vztahu k části jeho objednávky) nezakládá nárok na uzavření jakékoliv další dílčí kupní smlouvy ve vztahu k ostatním částem jeho objednávky. V případě dodání objednaného zboží po částech a uzavírání dílčích kupních smluv, jsou náklady na služby spojené s dodáním zboží ve vztahu k celé objednávce (například přepravní náklady či náklady na dobírku), přiřazeny a účtovány v plné výši spolu s první uzavřenou dílčí smlouvou, a to ve výši odsouhlasené Kupujícím v eshopuProdávajícího při odeslání objednávky. Nárok Prodávajícího na úhradu nákladů na služby spojené s dodáním zboží zaniká (a Prodávající tyto náklady vrací, pokud byly Kupujícím uhrazeny), pouze pokud dojde k platnému odstoupení od všech uzavřených dílčích kupních smluv v rámci jedné objednávky a zároveň (je-li to relevantní) Prodávající informoval Kupujícího, že všechny dosud neakceptované části objednávky již nebudou (bez ohledu na důvod) akceptovány. V případě úhrady zboží dobírkou nárok na úhradu nákladů na služby spojené s dodáním zboží z objednávky zaniká také nepřevzetím zboží z první uzavřené dílčí kupní smlouvy.

 9. Dodací lhůty se prodlužují v případě, že Prodávajícímu v plnění zabrání dočasně nebo trvale vyšší moc, jako mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na jeho vůli, včetně důsledků pandemie nebo války a jakéhokoliv obdobného konfliktu. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů a subdodavatelů Prodávajícího nebo se jedná o jeho vlastní provozní odstávku. Shora uvedené platí i pro okolnosti, které by za splnění shora uvedených podmínek zabránili Prodávajícímu v jeho plnění Kupujícímu. 

 10. Dohoda stran o dodání zboží v pozdějším termínu, než je sjednáno ve smlouvě, nemá vliv na původně stanovený termín plateb.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující – Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má právo odstoupit do 30 dnů ode dne kdy on nebo jím určená třetí osoba – jiná než dopravce – převezme poslední dodávku zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na info@vyprodejpovleceni.cz). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář umístnění na Webových stránkách Prodávajícího pro odstoupení od smlouvy (není to však jeho povinností), v takovém případě potvrdí Prodávající Spotřebiteli v textové podobě bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 5. Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy v případech, kdy tak stanoví zákon, například v případě:

 1. smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
 2. smlouvy o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 4. smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 5. smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícího na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 6. smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 1. Kupující – Spotřebitel bere na vědomí, že je-li společně se zbožím Kupujícímu – Spotřebiteli Prodávajícím zdarma poskytnut bonus či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Spotřebitelem a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy na zboží, v souvislosti s níž byl Spotřebiteli poskytnut dar či bezplatný bonus, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím z kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i dar či jiný zdarma poskytnutý bonus.

 2. Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů (14) od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.  Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 3. Kupující – Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující – Spotřebitel Prodávajícímu odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – Spotřebiteli dříve, než mu Kupující – Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží řádně a průkazně Prodávajícímu.

 4. Kupující – Spotřebitel tímto bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Občanského zákoníku, ponese veškeré náklady spojené s vrácením zboží v rámci odstoupení zpět Prodávajícímu.

 5. Kupující – Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího - Spotřebitele na vrácení kupní ceny. 
 1. Prodávající si dovoluje Kupujícího – Spotřebitele upozornit, že jeho výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako jeho možnost bezplatně si zboží půjčit a po 30 dnech jej vrátit zpět. Kupující – Spotřebitel má právo se zbožím nakládat pouze takovým způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud Kupující – Spotřebitel se zbožím nakládá v rozporu s předchozí větou, v důsledku čehož je vracené zboží poškozeno, opotřebováno, použito, odpovídá Kupující – Spotřebitel za snížení hodnoty vraceného zboží a Prodávající může započíst v souladu s tímto čl. VIII. odst. 5) tento svůj nárok na náhradu tímto mu vzniklé škody oproti nároku Kupujícího – Spotřebitele na vrácení kupní ceny za zboží. 
 1. Kupující – Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího – Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 2. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy a/nebo její části jednostranně odstoupit, s okamžitou účinnosti, zejména v případech, že:

 1. objednané zboží již není dostupné v rámci skladových zásob Prodávajícího, a/nebo
 2. objednané zboží se již nevyrábí, a/nebo
 3. objednané zboží se již nedodává Prodávajícímu, a/nebo
 4. se výrazným způsobem změnila cena objednané zboží, oproti sjednané kupní ceně dle objednávky, a/nebo
 5. došlo k omylu a/nebo administrativní a/nebo technické chybě při nabídce, identifikaci, popisu zboží, a/nebo mylnému či jinak chybnému zveřejnění ceny zboží na Webové stránce - eshopu Prodávajícího, a/nebo
 6. Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny zboží delší než 14 dnů, a/nebo
 7. Kupující je v prodlení s převzetím objednaného zboží do 10 (deseti) dní ode dne, kdy mu to bylo Prodávajícím, dopravcem či jinou osobu umožněno převzetí, a/nebo
 8. Prodávající má důvodné podezření, že Kupující uvedl mylné, nepravdivé, či zavádějící údaje v rámci objednávky zboží.
 9. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy uzavřené s Kupujícím - Podnikatelem odstoupit bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí zboží Podnikatelem, přičemž v takovém případě vrátí Prodávající Podnikateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.
 1. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je dále Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy nebo její části v případech, kdy tak stanoví zákon. 
 1. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174b.

 2. Prodávající v souladu s ust. § 2161 Občanského zákoníku odpovídá Spotřebiteli, že jím objednané zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména že v době, kdy Spotřebitel věc převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Za vadu zboží však nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc:

  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
  3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

  1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
  4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 5. Shora uvedený odstavec se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 6. Reklamace není důvodná zejména když:

  1. vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
  2. vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, nadměrným zatěžováním, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
  3. používáním zboží v podmínkách, které svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí nejsou obvyklé
  4. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (živly, vyšší moc, stav. el. sítě)
  5. užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány
  6. se jedná o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných, kachlových nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva či bambusu včetně zápachu nebo drobné odchylky rozměrů u čalounění nábytku v rámci tolerance.
  7. se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví
  8. provedením nekvalifikovaného zásahu, použití neoriginálních dílů, změnou parametrů či pokud vznikla vada v případě úpravy zboží ze strany kupujícího nebo třetí osoby
  9. se vada neprojevila v záruční době

 7. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 8. V souladu s ust. § 2161 odst. 5) Občanského zákoníku ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

 9. V souladu s ust. § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že Kupující - Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době maximálně dvaceti čtyř (24) měsícůod převzetí, přičemž to neplatí u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem, vyplývá-li to z povahy věci.

 10. Kupující – Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době maximálně dvanáct(12) měsíců od dne přechodu nebezpečí škody na Kupujícího - Podnikatele, byť se projeví až později, a/nebo případně ve lhůtě, kterou Prodávající uvede v rámci popisu zboží s ohledem na záruční lhůty poskytované dodavatelem a/nebo výrobcem zakoupeného zboží. Toto neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na nebo v důsledku vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, vyplývá-li to z povahy věci.

 11. Prodávající vydá Kupujícímu nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (dále jen „Záruční list“) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem. V případě, že Prodávající Kupujícímu nevystaví Záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.

 12. V souladu s ust. § 2169 Občanského zákoníku platí, že nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občanského zákoníku, může Spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Ustanovení § 1923, § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku o právech z vadného plnění se zde nepoužijí.

 13. V souladu s ust. § 2171 Občanského zákoníku Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 15. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 16. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující obdržel. V případě výměny zboží pokračuje běh předchozí záruční lhůty, resp. lhůty k odpovědnosti za vady a neběží nová lhůta.

 17. V souladu s ust. § 2172 Občanského zákoníku se práva z vady (reklamaci) uplatňují u Prodávajícího, na adrese primárně určené pro doručování odstoupení, stížností a nároků z vad zboží Prodávajícímu: Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice. Kupující je dále řádně oprávněn uplatnit reklamaci formou online formuláře prostřednictvím formuláře u Prodávajícího: formulář pro reklamaci zboží, a/nebo e-mailem na adresu: info@vyprodejpovleceni.cz. Uplatnění reklamace musí obsahovat: 1) úplný popis označení a identifikaci objednávky a zboží Kupujícího (doporučeno přiložit kopii nebo identifikaci objednávky/faktury), 2) řádný a průkazný popis vady zboží, vč. její řádné dokumentace (např. řádný popis vady a/nebo fotografie), a 3) následnou volbu a uplatnění reklamačního nároku Kupujícího – spotřebitele v souladu s čl. X odst. 6) těchto VOP.

 18. Prodávající je povinen Kupujícímu zaslat neprodleně písemné potvrzení o přijetí reklamace a tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 19. Pokud kupující reklamuje poškozené zboží ze sady (tj. z několika kusů v balení), dostačuje zpravidla zaslat prodávajícímu fotografie nebo video zboží, o němž má kupující za to, že má vady, případně pouze poškozenou část, nikoliv celou sadu. To platí i v případě, že se jedná o výrobek, který se skládá z více dílů a kupující reklamuje pouze jednu jeho část. Prodávající doporučuje zboží zasílat nejlépe v originálním obalu nebo jinak vhodně zabaleno. Zásilky s reklamovaným zbožím nelze zaslat prodávajícímu na dobírku.

 20. Stav zboží, jehož přezkoumání se Kupující domáhá, musí splňovat základní hygienické standardy umožňující přezkoumání jeho stavu a zjištění vad. Prodávající doporučuje, aby zboží zaslané k reklamaci bylo řádně očištěno. V případě, že stav zboží předaného prodávajícímu k posouzení důvodnosti uplatněných vad nesplňuje elementární hygienické požadavky nutné k přezkoumání jeho stavu bude takové zboží zasláno Kupujícímu zpět.

 21. Prodávající není povinen poskytnout Kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

 22. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech ve lhůtě přiměřené do tří (3) dnů, Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu aů způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 23. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.

 24. Záruka za jakost zboží ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku je Kupujícímu poskytována v závislosti na záruce za jakost zboží poskytované výrobcem zboží. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost zboží. Prodávající poskytne Kupujícímu informace ohledně záruky za jakost konkrétního druhu zboží též na základě jeho telefonického nebo e-mailového dotazu adresovaného Prodávajícímu.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 2. Kupující, který je zároveň fyzickou osobou, uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu 4 písm. a) zákona č. 110/2019, o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o zpracování osobních údajů“), Správcem, a to veškerých osobních údajů, které Správci poskytne (dále jen „osobní údaje“), zejména jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla a případně dalších údajů, např. data narození.

 3. Kupující, který je zároveň fyzickou osobou, uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle předchozího odstavce za účelem zřízení a vedení uživatelského účtu Kupujícího v rámci eshopu, uzavírání a plnění smluv mezi Kupujícím a Správcem, za účelem zlepšení a rozšíření služeb Kupujícím (zejména celkové zlepšení fungování eshopu, přidání funkcionalit atd.), a v případě, že Kupující nezvolí jinou možnost, též nabízení obchodu nebo služeb (zasílání obchodních sdělení a newsletteru).

 4. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 6. Zásady a podmínky zpracování osobních údajů Prodávajícího jsou uvedeny a Kupujícímu přístupné na Webových stránkách s odkazem: https://www.vyprodejpovleceni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 7. Kupující zároveň bere na vědomí, že:


  1. pokud nezvolí jinou možnost, jeho osobní údaje mohou být Správcem zpracovány rovněž za účelem nabízení obchodu, uzavření a plnění kupní smlouvy;
  2. nebudou zpracovávány jeho citlivé údaje ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů;
  3. své osobní údaje poskytuje dobrovolně a na neomezenou dobu;
  4. Správce je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v plném rozsahu do doby, než Kupující požádá o jejich odstranění;
  5. svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to písemně či ze své e-mailové adresy;
  6. jeho osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě písemné smlouvy, kteří dle takové smlouvy budou povinni chránit osobní údaje Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu jako Správce;
  7. s výjimkou výše uvedeného Správce ani zpracovatel nebudou poskytovat osobní údaje Kupujícího jiným třetím osobám, s výjimkou osob, které zajišťují administrativní, účetní a technickou podporu při provozu eshopu;
  8. zaměstnanci Správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které budou zpracovávat osobní údaje Kupujícího na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností budou přicházet do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů Kupujícího, přičemž tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací;
  9. má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem práva vyplývající zejména, zejména má právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je Správce povinen Kupujícímu bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost Správce poskytnout Kupujícímu tyto informace za něj může plnit zpracovatel;
  10. v případě, že se Kupující domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména budou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména požádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů. Bude-li taková žádost Kupujícího shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav;
  11. Správce splnil svou povinnost a oznámil svůj záměr zpracovávat osobní údaje Kupujících Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  12. Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujícího, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
 1. LICENČNÍ PODMÍNKY, PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

 1. S výjimkou nepřenosného osobního práva na využití eshopu v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nenabývají Kupující využitím eshopu ani uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím žádná práva duševního vlastnictví k právům Prodávajícího na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví, obchodních názvů, registrovaných značek jiných osob.

 2. Kupující nejsou oprávněni vytvářet odvozená díla na základě Webových stránek.
 1. ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Při výkladu těchto Všeobecných obchodních podmínek se použije i praxe, která bude mezi Smluvními stranami zavedena, avšak ani taková praxe není způsobilá sama o sobě text (podmínky) těchto Všeobecných obchodních podmínek změnit.

 2. Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se prodeje a služeb poskytovaných Prodávajícím příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů, vylepšování nebo jiných změn Služeb. Prodávající je zejména oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, pokud nezbytnost takové změny vyplývá z právních předpisů země, v níž dochází k prodeji a poskytování služeb Prodávajícím.

 3. Svým dalším využitím eshopu poté, kdy došlo ke změně těchto Všeobecných obchodních podmínek a odesláním objednávky vyjadřuje Kupující svůj souhlas se změněným zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně se změněným zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 4. Prodávající se zavazuje zprávu o změnách podmínek zveřejňovat na svých webových stránkách. Změny nebudou uplatňovány zpětně. Změny týkající se nových funkcí určité Služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami nebude Kupující souhlasit, je povinen eshop přestat využívat.

 5. Kupující se zavazuje znění Všeobecných obchodních podmínek pravidelně kontrolovat.
 1. DORUČOVÁNÍ

 1. Doručovací adresou Prodávajícího je adresa jeho sídla, zapsaná ke dni odeslání zásilky v obchodním rejstříku.

 2. Jakákoli zásilka zasílaná Prodávajícímu se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí Prodávajícím. Nepřevezme-li Prodávající zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).

 3. Doručovací adresou Kupujícího je adresa, kterou daný Kupující uvedl při své registraci, resp. při zřízení svého uživatelského účtu, či v rámci objednávky zboží, popřípadě jiná adresa, kterou Kupující Prodávajícímu následně sdělí nebo uvede v nastaveních svého uživatelského účtu.

 4. Jakákoli zásilka zasílaná Kupujícímu se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí Kupujícím. Nepřevezme-li Kupující zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).

 5. Výše uvedené způsoby nevylučují doručování zásilek jinými způsoby, které umožňuje právní řád, tj. např. prostřednictvím datové schránky.
 1. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST.

 1. Tyto podmínky užívání eshopu a/nebo uzavírání kupních smluv prostřednictvím prostředků elektronické komunikace na dálku, případně přímé účasti smluvních stran, se řídí výhradně právním řádem České republiky dle čl. XVI. odst. 9. Kolizní normy se nepoužijí, pokud je však jejich použití nezbytné, použijí se ve smyslu umožňujícím aplikaci (užití) českého právního řádu v co nejširším rozsahu.

 2. Využitím eshopu a/nebo uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřují svůj souhlas s výše uvedenou volbou právního řádu České republiky, pokud takový souhlas mohou platně dát. Prodávající pak s takovou volbou rovněž souhlasí.
 1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající si i v souvislosti s komunikací na dálku neúčtuje žádné náklady. Kupující nese veškeré náklady na užití těchto prostředků komunikace na dálku, zejména náklady na odchozí telefonní hovory, náklady na přístup k internetu a podobně. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

 2. Spotřebitel je oprávněn se se svými případnými stížnostmi obrátit přímo na Prodávajícího.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Pro veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím jsou výhradně místně a věcně příslušné soudy České republiky.

 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 5. Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými etickými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 6. Veškeré další informace a skutečnosti, k jejichž sdělení Spotřebiteli je Prodávající povinen dle ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku a které nejsou zřejmé z příslušných ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, vyplývají z konkrétní Objednávky učiněné Spotřebitelem.

 7. Pokud Kupující nezvolí jinak, souhlasí Kupující se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup ve webovém rozhraní eshopu možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 9. Veškeré smluvní vztahy včetně těchto VOP se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím Podnikatel, řídí se vztahy neupravené VOP a Občanským zákoníkem.

 10. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Dnem zveřejnění těchto Všeobecných obchodních podmínek se ruší platnost předchozích Všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění Všeobecné obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené dříve podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Nové znění Všeobecných obchodních podmínek bude zveřejněno na Webových stránkách Prodávajícího.

 11. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Zvláštní ujednání s Kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 12. Veškeré informace o zboží umístěném na Webových stránkách Prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

 13. Kontaktní údaje pro uplatnění práv Spotřebitele: 


  E-mail: info@vyprodejpovleceni.cz

 14. Všeobecné obchodní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám.

 15. Bude-li Kupující a uživatel eshopu tyto Všeobecné smluvní podmínky porušovat a nebude-li Prodávající na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se Prodávající vzdával jakýchkoli práv, která jí případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytná právní jednání vedoucí k uplatnění jeho práv).

 16. Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

 17. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek, který však netvoří jejich podstatnou náležitost, je nebo se stane nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

 18. Vyjádří-li Kupující svůj nesouhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, není oprávněn eshop dále využívat, ledaže se s Prodávajícím dohodne jinak.

 19. Kupující bere na vědomí, že vznese-li návrh na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany Prodávajícího výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi Smluvními stranami, oprávněn eshop využívat a uzavírat kupní smlouvy s Prodávajícím dle těchto nezměněných Všeobecných obchodních podmínek.

 20. Práva a povinnosti dle těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po té, kdy Kupující přestane eshop využívat.

 21. K uzavření smlouvy dle těchto Všeobecných obchodních podmínek může dojít ve všech jazykových verzích uveřejněných na Webových stránkách. V případě rozporu mezi více jazykovými verzemi těchto Všeobecných smluvních podmínek je rozhodující jejich český text.

 22. Nároky na smluvní pokuty dle těchto Všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši.

Dne 6.1.2023

×

Splátková kalkulačka ESSOX